دستورالعمل بروزرسانی سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی

 

ردیف

موضوع

واحد اقدام کننده

بازه به رورز رسانی

1

اخبار، خبرهای تصویری

روابط عمومی

آنی

2

اطلاعیه ها

روابط عمومی

درصورت نیاز

3

ضوابط

خدمات ماشین

در صورت نیاز

4

بخشنامه ها و مقررات

خدمات ماشین

در صورت ابلاغ

5

دستورالعمل ها

خدمات ماشین

در صورت ابلاغ

6

نشریه ها

خدمات ماشین

همزمان با انتشار

7

بروز رسانی

خدمات ماشین

بصورت موردی و در صورت نیاز