صنایع چوب

زهرا ابراهیمی - معرق کار چوب - مرکز الزهرا ارک

صنایع دستی

الهام محمدی صفت - نقش برجسته روی سفال - مرکز الزهرا اراک

زهرا شهبازی - قلم زنی - مرکز الزهرا اراک

سارا تلخابی - قلم زنی - مرکز الزهرا اراک

مینا محرمی  - سوخت نگار - مرکز الزهرا اراک

مهناز قلیابتاب - مرصع دوز - مرکز الزهرا اراک

ناهید تیموری - منبت کاری - مرکز الزهرا اراک

پریسا میر احمدی  - منبت کاری - مرکز شازند

طلا و جوارهر سازی

مجید ظفری - اراک

فرش

الهه اسکندری - گلیم و کبه باف - مرکز الزهرا اراک

فروزان سلیمی - قالی بافی - مرکز الزهرا اراک

هنر های تجسمی

مریم معتمد پور - نقش برجسته روی سفال - مرکز الزهرا اراک