احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری