مصوب 526 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه اجرایی قانون تعطیلی موسسات غیر مجاز

قانون تعطیلی موسسات غیر مجاز

مصوب 513 شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوب 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی