- لسیت و محتوای استانداردهای آموزشی سازمان

 

- راهنماي تکميل فرمهاي تجزيه و تحليل شغل

 

- راهنماي تدوين استانداردهاي شغل وشایستگی

 

- فرم خام تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی

 

- فرم خام تجزیه و تحلیل شغلی