آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرینی و بهره وری منابع انسانی است

 

 

 نظر سنجی
.....................................
 
 


تأثیر حذف مالیات آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای برکیفیت آموزش آن ها به چه میزان بوده است ؟  22/2/1397

1- خیلی کم
28%
2- کم
5%
3- متوسط
12%
4- زیاد
14%
5- خیلی زیاد
40%

 

 
 
 
 

 

 

 

 
الزامات  قانونی
     
                                                             
 در ارتباط بودن                                     
درباره ما                                    

 ©2018
 Markazitvto.irmarkazi@irantvto.ir | Developed by Noujan Inl co.
تعداد بازدید کنندگان :136276