رحیم افکاری
مقام:
معاونت اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی
آدرس:
afkari@iran.ir
ارسال ایمیل
اختیاری